Redington Turkey Teknoloji Anonim Şirketi 
Çalışan Adaylarına Ait Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 hükmü uyarınca, Redington Turkey Teknoloji Anonim Şirketi (“Redington”) olarak gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Redington, Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede KVKK ile uyumlu olarak işlenecektir.

1.    Veri Sorumlusu
Tarafınıza ait kişisel veriler, KVKK m.4 hükmüne uygun olarak Redington tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve talebiniz halinde güncellenebilecektir.
2.    İşlenen Kişisel Verileriniz
Redington tarafından kimlik, iletişim, özlük bilgileri, mesleki deneyim, askerlik tecil terhis belgesi ve fiziksel mekân güvenliğine ilişkin bilgileriniz işbu Aydınlatma Metni uyarınca belirtilen işlenme amaçları ile sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.
3.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Redington tarafından temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemek kaydıyla KVKK m.5 hükmü uyarınca belirtilen veri işleme şartları çerçevesinde; KVKK m.5/2/a kanunlarda açıkça öngörülme, m.5/2/c sözleşmenin kurulması veya ifası ve m.5/2/f ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması veri işleme şartlarına dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;
a.    Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
b.    Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
c.    Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
d.    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
e.    Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
f.    Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
g.    Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
h.    Talep / Şikayetlerin Takibi,
i.    Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
j.    Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
k.    Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
l.    Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
m.    Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
amaçlarıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Redington tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
4.    Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Redington tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, kamu kurum ve kuruluşlarına hukuki yükümlülüklerin ve yasal işlemlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla aktarılabilecek/açıklanabilecektir.
5.    Yurtdışına Veri Aktarımı
Redington e-posta ağı Microsoft Office 365 programı üzerinde çalışmaktadır. Bu kapsamda, işyeri e-posta hesabı üzerinden yürütülen tüm e-posta iletişimi Microsoft Office 365 programında şifreli olarak saklanmaktadır. Bu doğrultuda, Redington tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz KVKK m.9/1 hükmü uyarınca açık rızanıza dayanılarak saklanacaktır. 
6.    Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla Redington tarafından elden ya da elektronik sistem, kamera kaydı, e-posta sunucusu, otomatik loglama, syslog ve CRM sunucusu vasıtasıyla toplanmakta ve KVKK m.5/2/a kanunlarda açıkça öngörülme, m.5/2/c sözleşmenin kurulması veya ifası ve m.5/2/f ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
7.    KVKK Madde 11 Hükmü Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
Tüm talepleriniz için www.redington.com.tr sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurulabilir ve elektronik ortamda gönderme imkânı da dahil olmak üzere ilgili formda belirtilen kanallar vasıtasıyla Redington’a iletebilirsiniz. Redington tarafından KVKK m.11 hükmü uyarınca yapılacak başvurular ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir ve niteliğine göre, talebiniz en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.
KVKK m.11 hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
•    Kişisel verilerinizin Redington tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
•    Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
•    Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
8.    Bilgilerinizin Güncellenme Talebi
Redington tarafından işlenen verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu yazılı olarak veya www.redington.com.tr adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilmiş olan yollar ile Redington’a bildirebilirsiniz.
Redington Turkey Teknoloji Anonim Şirketi
Mail    info@redington.com.tr

İnternet Sitesi    www.redington.com.tr

Adres    Kısıklı Mah. Hanımseti Sk. No:46 34692
Telefon    0216 316 50 50